Algemene voorwaarden inzake verhuur fietsen van PF Mobility

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuurovereenkomsten van  
PF Mobility inzake verhuur van speciale fietsen, vastgelegd in een huurovereenkomst met de huurder.

Verhuurder: PF Mobility

Huurder: de persoon of bedrijf die op basis van de gegevens van de huurovereenkomst een speciale fiets huurt van de verhuurder.
Speciale fiets: De fiets zoals aangegeven op de afleverbon, alsmede alle eventuele bijbehorende accessoires.

Huurperiode
De huurperiode is opgenomen in de overeenkomst.   
De fiets wordt door de huurder zelf opgehaald en afgeleverd.

Huursom
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.  

Gebruik
De huurder zal de speciale fiets alleen gebruiken overeenkomstig hun normale bestemming. De huurder zal met de speciale fiets omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag en nooit onbeheerd onafgesloten achterlaten. Ook dient deze fiets gestald te worden in een droge en niet vochtige ruimte i.v.m. de electronica van de hulpmotor. De fiets moet bij verhuurder weer schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets werd ontvangen.

Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde speciale fiets geheel voor eigen rekening en risico tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de speciale fiets is de huurder verplicht hiervan direct melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte direct aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

Schade
Alle schade die tijdens de huurperiode aan de speciale fiets is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering. De schade bedragen worden vastgesteld naar normale normen tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde.Eventueel reeds aanwezige schade zal bij de opmerkingen opgenomen worden.

Wettelijke Aansprakelijkheid
Het gebruik van de verhuurfietsen komt geheel voor rekening en risico van de huurder. De bestuurder is verkeersdeelnemer en dient zich derhalve te houden aan de Wegenverkeerswet. De huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan door onzorgvuldig handelen van de bestuurder/gebruiker. De fiets is niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.

Reparaties onderweg
Als er tijdens de huurperiode een reparatie uitgevoerd dient te worden is de huurder van de fiets zelf verantwoordelijk voor de uit te voeren reparatie.

Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan of eenzijdig te annuleren.

Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan het gehuurde product aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.


PF Mobility Holland B.V.
Havendijk 21
4731 TA Oudenbosch
Tel. 0165 31 83 75
E-mail: info@pfmobility.nl


PF mobility Holland BV · Havendijk 21 · 4731 TA Oudenbosch · tel. 0165 – 318375 · info@pfmobility.nl